บริษัทได้จัดทำบุญเลี้ยงพระในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563​

ทางบริษัทได้จัดทำบุญเลี้ยงพระในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้พนักงานได้รับสิริมงคลแก่ชีวิตและถือเป็นโอกาสดีที่ชาวไทยเอเชียไรซ์ทุกคนได้ทำบุญ เจริญศีล ภาวนา ร่วมกันและยังได้รับฟังธรรมเทศนาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตอีกด้วย​

More Blog & New

THAI ASIA RICE PRODUCT CO.,LTD

PRODUCT

Export / Marketing : +66-98-749-5351 +66-98-749-2419 Phone Office : +66-5462-7096 (TH/EN) Email:[email protected]

DESIGN By Genius