การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 ในวันที่ 6 มีนาคม 2563

เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ทางบริษัทฯได้ให้ความสำคัญและความห่วงใยสุขภาพของพนักงาน ทางบริษัทได้มีมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ประกาศให้พนักงานและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 โดยทีมแพทย์จาก โรงพยาบาลแพร่ และสำนักงานสาธารณสุข จ.แพร่เพื่อสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเอง ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง