บริษัทได้จัดทำบุญเลี้ยงพระในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563​

ทางบริษัทได้จัดทำบุญเลี้ยงพระในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้พนักงานได้รับสิริมงคลแก่ชีวิตและถือเป็นโอกาสดีที่ชาวไทยเอเชียไรซ์ทุกคนได้ทำบุญ เจริญศีล ภาวนา ร่วมกัน

และยังได้รับฟังธรรมเทศนาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตอีกด้วย